logo
logo

Świadectwa charakterystyki energetycznej


Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetyczne (zgodnie z ustawą "Prawo budowlane"). Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/(m2*rok) niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mogą sporządzać osoby, które ukończyły studia magisterskie albo inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych i które posiadają uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze lub złożą z wynikiem pozytywnym egzamin albo ukończą odpowiednie studia podyplomowe.
 
Na osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej budynków nałożono obowiązki związane z ich działalnością oraz udostępnianiem, sporządzaniem i przechowywaniem świadectw, a także wprowadzono obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Posiadamy w tym zakresie uprawnienia nr MI/ŚE/410/2009.
 
Więcej informacji na temat sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej znajdziecie Państwo na stronie: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 


   

 

 


wykonanie: Netidea.pl - Projektowanie Stron
STRONA GŁÓWNA | Mapa strony | Użytkownicy online: 5